Bal ve Arıcılık Ürünlerinin Zekatı Nasıl Verilir ?

Arıcılık mesleğinden kazanılan ürünlerin zekatı verilir mi ? Eğer vermek gerekirse hangi şartlar ve ölçüler de zekat vermek gerekir sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı , Din İşleri Yüksek Kuruluna sorduk. Gelen cevabı sizler ile paylaşıyoruz.

Böylece birçok arıcının zihnini meşgul eden , dini yükümlülükler açısından önemli olan bir konuyu açıklığa kavuşturmuş olacağız. Bu durumda üzerine bal ve arı ürünlerinden zekat düşen arıcıların , bu hususta gerekeni yapması gerektiğini hatırlatırız.

Bal üretimi için kullanılan alet ve ekipmanlar zekata tabi değildir. Ancak balın zekatına dair şu bilgilerin paylaşılması uygun olacaktır:

Bal, toprak ürünleri gibi öşüre tabidir. Günümüz tarım şartlarının gerektirdiği gübre, ilaç ve mazot gibi masrafların öşür hesabında dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konudur. Bu ilave masraflar üretimin maliyetinde önemli bir yekun oluşturduğundan bunların öşür hesaplamasında dikkate alınması görüşü daha uygundur. Bu nedenle öşüre tabi ürünler, sulama masrafları ve yukarıdaki ilave masraflar çıkarıldıktan sonra nisaba ulaşması halinde 1/10 oranında zekata/öşre tabidir. Eğer masraflar çıkarılmadan verilecekse 1/20 oranında öşür verilir.

Tarım ürünlerinde nisap miktarı, buğday, arpa, mısır, pirinç gibi saklanabilir ürünlerde, beş vesktir. Bunun günümüzde kullanılan ağırlık birimi ile karşılığı, ürüne göre değişmekte mesela buğdayda 653 kg’a tekabül etmektedir. Bunların dışındaki ürünlerde ise yukarıdaki maddelerden beş veskinin değeri en düşük olanının kıymetine denk olan miktardır. Buna göre, arıcılıktan elde edilen balın miktarı 653 kg buğday değerine ulaştığında nisaba ulaşmış sayılır ve yukarıda belirtildiği şekilde öşürü verilir

(Bkz. Serahsi, el-Mebsut, Daru’l-Ma’rife, Beyrut-1414/1993, III, 15; Mevsıli, el-İhtiyar, thk. Şuayb el-Arnaut vd., Daru’r-Risaleti’l-Alemiyye, Dımaşk- 1430/2009, I, 366-367; İbnü’l-Hümam, Fethu’l-kadir, Daru’I-Fikr, Beyrut, ts., II, 246-250; Yusuf el-Karadavi, Fıkhu’z-zekat, Müessesetü’r-Risale Naşirun, Beyrut- 1432/2011, s. 290-295). Sonuç olarak; nisap miktarı (653 kg buğday) değerinde bal üreten kişi, yaptığı masrafları düştükten sonra elde kalan balın 1/10 oranında öşrünü vermesi gerekir.

 

Buğdayın fiyatını buradan öğrenebilirsiniz. En yüksek fiyat bugün itibari ile 2.280 tl/kg olarak görülmetedir. Bu durumda 653 kg buğdayın bedeli olan 1.488,84 tl ve üzeri bal ve arı ürünlerinden gelir elde eden arıcıların 1/10 oranında öşür vermesi gerekmektedir.

 

Masrafların düşülmemesi halinde 1/20 oranında zekat verilir. Öşrü verilen ürünler, üreticisi tarafından paraya dönüştürülmedikçe ürün olarak ne kadar kalırsa kalsın yeniden öşre tabi olmaz (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, III, 186-187, 228). Ancak bal alıp satan kişi, elindeki ballar ticari mal hükmünde olduğundan dolayı ticari mallarda olduğu gibi, elindeki ballar diğer mallarıyla beraber nisaba ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl da geçerse, tamamından kırkta bir (%2,5) oranında zekat verir. (Bkz. Komisyon, Zekat İlmihali, Diyanet Yayınları, Ankara 2013, s. 130-131; Link: https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/Documents/zekat-ilmihali.pdf)

Hakkında arı terbiyecisi

İlginizi Çekebilir

Deve Dikeni Poleni Faydaları

100 gr Deve Dikeni Poleni Besin Değerleri ; Protein ; 15 gram Yağ ; 2,5 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir